Vážení obchodní přátelé,

stavební společnost TEPO, spol. s r.o. působí na stavebním trhu v České republice od srpna 1992. Svoji činnost od samého počátku zaměřovala na statické zabezpečení objektů a na celkové zateplení objektů a to jak střech, tak i plášťů budov. Tyto práce naše společnost provádí pro všechny typy staveb průmyslové i občanské vybavenosti.

Více informací...

Statické zajištění objektů

V čem spočívají statická opatření?

Jedná se o speciální stavební práce,  jejichž výsledkem je provedení statických opatření směřujících k odstranění statických poruch u narušených objektů. Časté poruchy u panelových domů spočívají zejména v nekvalitně vyrobených panelových dílcích, v neodborně provedené montáži, která se projevuje zejména vadami ve stycích panelů a také v dlouhodobém působení povětrnostních vlivů na konstrukci.

Jaké jsou hlavní zásady při navrhování oprav poruch?

 • Stavebně technický průzkum
 • Analýza projektové dokumentace a skutečné provedení stavby
 • Posouzení současného stavu použitých materiálů a  způsobu provedení
 • Stanovení příčiny vzniku poruch
 • Návrh na odstranění příčin poruch

Co nabízíme?

 • Stavební průzkum s návrhem statického zajištění
 • Pomoc se zpracováním projektové dokumentace pro Váš objekt
 • Zpracování cenové a materiálové nabídky
 • Realizaci statických opatření pro Váš objekt
 • Zajištění stálého technického dohledu během realizace

Možnosti provedení statických zajištění objektů

1. Armování  betonových konstrukcí a zdiva helikálními výztužemi

jedná se o technologie vlepováním nerezových ocelových výztuží vysokopevnostní polymer cementovou maltou do vyfrézovaných drážek v místech poruch a následným ukotvením

použití: 

 • oprava trhlin panelů a zdiva
 • oprava spojů separovaných částí konstrukčních prvků
 • oprava spojů konstrukcí na sebe kolmých – T styky, rohové styky
 • oprava spojů předložených panelů s vnitřním dělícím betonovým dílcem       
 • kotvení souvrství sendvičových nebo vrstvených konstrukcí

2. Spínací systémy

jedná se o spínání konstrukcí lany a táhly pro předpínanou výztuž kotvenou do ocelových roznášecích ploten

použití: 

 • k zajištění stabilizace u všech druhů objektů
 • zvýšení únosnosti stávajících konstrukcí

3. Injektáže trhlin

provedení injektáží zdiva epoxidovými a cementovými směsmi

použití: 

 • vyplnění a spojení potrhaného zdiva
 • injektáž trnů, lan táhel a kotev ve vrtech
 • výplně dutin a kaveren

Záruky a technický servis

Na provedení statických opatření pro Vás poskytujeme standardní záruku ve výši 60 měsíců.